SRNOSTUDENT NAMECLASS
1GAYATRI MISTRYIX
2CHITRAKSHA ATALIAIX
3SHRINATH BANSODEIX
4AREKAR SANVI NILESHPREP
5CHOUGHALE HARISH PRAVINII
6SHIVHARE NAITIKPREP
7SWARAJ NILESH JAGTAPIV