JUNIOR COLLEGE STAFF

 


Sr.no
Name Mobile number
1 Smt. Padmaja Shanmukhrao Muthineni  9823386038
2 Mrs. Anupama Mandal 8390141140
3 Smt. Priya L. Bhoyar 9823709805
4 Shri. Sandesh Gaikwad 9028678493
5 Shri. Bhavanam Subba Reddy
9860121908
6 Ms. S. Savitha 9049247942
7 N. Pandia Rani 9408958813
8 Mukesh Kumar Arya 9049204864
9 Jisha Praveen 8903929157
10 Mukund Deodhar 7798628068
11 Dinesh Kumar Ratore 9893985600