Atomic Energy Central School

Primary Teaching Staff

 

Sr no

Name

Phone Number

Mobile Number

1

Smt Sangeeta Kondra

270599

9158888217

2

Smt Minakshi Kirane

264253

9423986546

3

Smt Abha Srivastava

264470

7798047873

4

Smt Sajida Begum

 

9638525914

5

Smt Elangovan Kannagi

 

9167043679

6

Smt Mousami Das

7201

9423373399

7

Shri Babulal Bhil

 

9890659967

8

 Shri DIPAK BALU BHOYE

 

8408998545

9

Anjani Mane

 

9404175992

10

Smt Suman Lata Jangid

 

7066705440

11

Smt K. Sreelatha

 

7709133034

12

Smt Nabanita Mukherjee

 

8551989425

13

 Shri Dipak N Pandagale

 

 

9767844197

14

 Chandgaonkar Amrita Gajanan

 

 

8007981019

15

 Gayatri

 

 

9284231949

16

 Jitendra Rana

 

 

8963855292